Noviny

Home / Noviny

10 október 2017

noviny
... naši výskumníci z Katedry manažmentu sa po prvýkrát zúčastnili medzinárodného projektu, ktorého záverečné stretnutie sa konalo v poľskej Lodži... V dňoch 28. a 29.9.2017 sa v poľskej Lodži konalo záverečné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu Multikulturalizmus z programu Erasmus +. Na stretnutí sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Katolíckej univerzity, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., garantka študijného programu a vedúca pracoviska v Poprade, členky projektového tímu: Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Anna Chocholáková, PhD., a doc. ThDr., PaedDr. Anton Lisnik, PhD., vedúci projektu za Slovensko. Cieľom stretnutia boli prezentácie výsledkov výskumov, ktoré prebehli na Slovensku, Poľsku a vo Veľkej Británii. Stretnutie sa odohralo v budove Centra dialógu, ktoré bolo postavené na spomienku vyvlečenia Židov z geta v Lodži do koncentračného tábora.
Read More

28 jún 2017

noviny
... zúčastnili ste sa, prípadne ste sa nemohli zúčastniť našej multikultúrnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra manažmentu na tému "Youth and Multiculturalism in Slovakia, Poland and United Kingdom"? Na pripomenutie, alebo priblíženie tejto výnimočnej udalosti vám ponúkame zostrih na: http://www.tvlux.sk/archiv/play/12396 Medzinárodná konferencia „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“ Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení vedeckého medzinárodného projektu EÚ pre mládež z programu Erasmus+ s názvom Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity, spoločne s dvoma zahraničnými partnermi Eduexpert z Poľska a Butterflies z Veľkej Británie. Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v Poprade v hoteli Tatra v rámci projektu uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej…
Read More

3 február 2017

noviny
... naši zástupcovia sa vrátili z Bradfordu. Naša Katedra manažmentu v Poprade rieši medzinárodný vedecký projekt... Dnes vám ponúkam viac informácií z tohto významného podujatia, tak, ako ich zachytila naša pani Ing. Anna Diačiková, PhD. Názov projektu je Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity - projekt vzdelávania mládeže. Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovácií prostredníctvom prípravy viacjazyčného nástroja, ktorý bude k dispozícii riešiteľom projektu a bude v spolupráci s kompetentnými v jednotlivých krajinách ponúknutý do vyučovacieho procesu na stredných školách. Projekt priamo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia u stredoškolských študentov v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im umožní sa ľahšie začleniť do multikultúrnej spoločnosti. Riešiteľský kolektív pracovníkov zo Slovenska sa zameriava na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré potrebuje absolvent na trhu prácu, aby sa začlenil do multikultúrnej spoločnosti. Vzdelávacie…
Read More

Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania Bradford, Veľká Británia

noviny
Prvá konferencia projektu s témou Multikulturalizmus so zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania, sa konala v dňoch 23. a 24. januára 2017 v anglickom Bradforde. Okolo 60 účastníkov konferencie, či už priamych riešiteľov projektu a ďalších participujúcich organizácií si odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti z oblasti života multikultúrnej spoločnosti mladých a ako napomôcť ich vzájomnému dialógu. (viac…)
Read More