O projekte

Home / O projekte

Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže

z programu Erasmus+ (schválený EÚ v roku 2014) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je členený do troch kľúčových akcií KA1 – KA3.
KA1 – Odbornej i laickej verejnosti je skôr známa táto kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, prostredníctvom ktorej prebiehajú výmenné študijné pobyty študentov, pedagógov i vedeckých pracovníkov v krajinách EÚ.
Avšak Erasmus+ má aj ďalšie dve kľúčové akcie a síce:
KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov
a
KA3 – Podpora reformy politík.

Projekt Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže
patrí do kľúčovej akcie KA2.

Partnermi projektu sú organizácie z troch krajín:
● multimediálne vydavateľstvo: Eduexpert, Lodž, Poľsko
● vysokoškolská inštitúcia: Katedra manažmentu, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
● nezisková organizácia: UK – Butterflies Ltd., Bradford, Veľká Británia

Dĺžka trvania riešenia projektu: 1 rok, t.j. 1.okt. 2016 – 30.sept. 2017

Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovácií v spôsobe vzdelávania z oblasti multikulturalizmu prostredníctvom prípravy viacjazyčného nástroja, ktorý bude k dispozícii riešiteľom projektu a bude v spolupráci s kompetentnými v jednotlivých krajinách ponúknutý do vyučovacieho procesu na stredných školách. Projekt priamo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia u stredoškolských študentov v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im umožní sa ľahšie začleniť do multikultúrnej spoločnosti.
Riešiteľský kolektív pracovníkov z Poľska sa zameriava na oblasť multikulturalizmu a národnej identity.
Riešiteľský kolektív pracovníkov z Veľkej Británie sa zameriava na práva človeka.
Riešiteľský kolektív pracovníkov zo Slovenska sa zameriava na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré potrebuje absolvent na trhu prácu, aby sa začlenil do multikultúrnej spoločnosti.
Pre tento zámer budú vytvorené dva scenáre:
1.scenár: Vzdelávacie aktivity budú zamerané na rozvoj týchto kompetencií, zručností a na uvedomenie si možného prínosu kultúry k rozvoju multikultúrnej spoločnosti.
2.scenár: Katedra manažmentu overí aspekt multikulturalizmu a jeho vplyv na riadenie školy a vyučovacieho procesu.