3 február 2017

Home / noviny / 3 február 2017

… naši zástupcovia sa vrátili z Bradfordu. Naša Katedra manažmentu v Poprade rieši medzinárodný vedecký projekt…
Dnes vám ponúkam viac informácií z tohto významného podujatia, tak, ako ich zachytila naša pani Ing. Anna Diačiková, PhD.
Názov projektu je Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže. Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovácií prostredníctvom prípravy viacjazyčného nástroja, ktorý bude k dispozícii riešiteľom projektu a bude v spolupráci s kompetentnými v jednotlivých krajinách ponúknutý do vyučovacieho procesu na stredných školách. Projekt priamo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia u stredoškolských študentov v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im umožní sa ľahšie začleniť do multikultúrnej spoločnosti. Riešiteľský kolektív pracovníkov zo Slovenska sa zameriava na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré potrebuje absolvent na trhu prácu, aby sa začlenil do multikultúrnej spoločnosti. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na rozvoj týchto kompetencií, zručností a na uvedomenie si možného prínosu kultúry k rozvoju multikultúrnej spoločnosti. Ďalším scenárom, ktorý Katedra manažmentu spracuje, bude overenie multikulturalizmu a jeho vplyv na riadenie školy a vyučovacieho procesu.
… a ešte oveľa viac zaujímavých vecí sa dočítate na: http://www.ku.sk/…/68447-katedra-manazmentu-v-poprade-riesi…