28 jún 2017

Home / noviny / 28 jún 2017

… zúčastnili ste sa, prípadne ste sa nemohli zúčastniť našej multikultúrnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra manažmentu na tému „Youth and Multiculturalism in Slovakia, Poland and United Kingdom“?
Na pripomenutie, alebo priblíženie tejto výnimočnej udalosti vám ponúkame zostrih na:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/12396

Medzinárodná konferencia „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“
Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení vedeckého medzinárodného projektu EÚ pre mládež z programu Erasmus+ s názvom Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity, spoločne s dvoma zahraničnými partnermi Eduexpert z Poľska a Butterflies z Veľkej Británie.
Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v Poprade v hoteli Tatra v rámci projektu uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“, ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov. Okrem riešiteľského tímu z troch krajín to bolo 50 študentov so svojimi pedagógmi z dvoch popradských stredných škôl – Súkromná stredná odborná škola na Ul.29 augusta, Cirkevné gymnázium P.U.Olivu a Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka zo Spišskej Novej Vsi. Celkovo sa však výskumnej časti projektu zúčastnilo 10 stredných škôl z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Liptovského Mikuláša, Kežmarku a Košíc.


Účastníci konferencie sa venovali témam politickej, ekonomickej a náboženskej migrácie a zdieľali navzájom svoje skúsenosti zo stretnutí s inou kultúrou. Študenti živo diskutovali s prednášajúcimi i navzájom o danej problematike a zároveň si mali možnosť overiť aj svoje cudzojazyčné schopnosti. Presvedčili, že mladí ľudia nie sú ľahostajní k dianiu okolo nich a citlivo vnímajú myšlienky multikulturalizmu. V ich vystúpeniach rezonovali myšlienky ako: multikulturalizmus je pre nás veľká výzva; svet treba vnímať s otvorenou optikou; chápanie rozdielnosti ľudí; potreba ich spoznávať, snažiť sa ich pochopiť a hneď neodsudzovať.
Mladá generácia tak môže vďaka nadobudnutým vedomostiam podporiť multikultúrny dialóg a v konečnom dôsledku i samotné formovanie spoločnosti. Takáto osveta dokáže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám, čo je dnes veľkou výzvou.Zaujímavý program konferencie obohatilo svojimi pozdravnými a odbornými prednáškami viacero vzácnych hostí – primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová, externý hodnotiteľ projektov Erasmus+ pri poľskom Ministerstve školstva Piotr Mazur, hlavná koordinátorka projektu Agnieszka Dziedzic z Eduexpert, koordinátorka centra Človek v ohrození na východnom Slovensku Petra Melikantová, riaditeľ Školského úradu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí Maroš Labuda, prorektor KU v Ružomberku František Trstenský, riaditeľka IŠN v Poprade Alena Daňková, riešitelia projektu z Poľska, Veľkej Británie a Slovenska, či riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka z Levoče Marta Dvoráková, ktorú účastníci konferencie na druhý deň aj navštívili. Učiteľom, učiteľkám a ďalším zamestnancom tejto školy patrí úprimné poďakovanie a obdiv nad výsledkami, ktoré kolektív dosahuje. Hlboko sa nad ich obetavosťou a láskou skláňame.
Súčasťou konferencie bola aj výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka „Národnosti na Slovensku a Exody“, ktorú poskytlo občianske združenie Krásny Spiš. Obrazy emotívnym spôsobom komunikujú s dnešnou generáciou a prinášajú príbehy ľudí, ktorí z rôznych dôvodov v minulosti museli opustiť rodný kraj.


Záver a vyhodnotenie projektu Erasmus+ bude koncom septembra 2017 u poľského partnera v Lodži. Ide o súčasť riešenia medzinárodného projektu Erasmus+ „Multiculturalism in the face of cultural identity – youth educational projects“. Spoluriešiteľom zo Slovenska je Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá je aj organizátorom tejto konferencie. S odbornými prednáškami vystúpia zástupcovia zo Slovenska, Poľska a Veľkej Británie za účasti študentov vybraných slovenských stredných škôl.