10 október 2017

Home / noviny / 10 október 2017

… naši výskumníci z Katedry manažmentu sa po prvýkrát zúčastnili medzinárodného projektu, ktorého záverečné stretnutie sa konalo v poľskej Lodži…
V dňoch 28. a 29.9.2017 sa v poľskej Lodži konalo záverečné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu Multikulturalizmus z programu Erasmus +. Na stretnutí sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Katolíckej univerzity, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., garantka študijného programu a vedúca pracoviska v Poprade, členky projektového tímu: Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Anna Chocholáková, PhD., a doc. ThDr., PaedDr. Anton Lisnik, PhD., vedúci projektu za Slovensko.
Cieľom stretnutia boli prezentácie výsledkov výskumov, ktoré prebehli na Slovensku, Poľsku a vo Veľkej Británii. Stretnutie sa odohralo v budove Centra dialógu, ktoré bolo postavené na spomienku vyvlečenia Židov z geta v Lodži do koncentračného tábora.